My CMS

RFID Total solutions

ประเภทของ memory ใน UHF RFID Tag

June 15th, 2016

ประเภทของ memory ใน UHF RFID Tag

สำหรับ  Tag ของ  UHF Gen2  มี ชนิดของ memory ที่ควรทราบแต่ละประเภท ดังนี้

  1. Reserved memory
  2. EPC memory
  3. TID memory
  4. User memory

 

rfid-uhf-gen2-memory-type

 

ก่อนที่เราจะประยุกต์ใน tag UHF  เราลองมาทำความรู้จักประเภทของหน่วยความจำในบัตร เพื่อการเลือกใช้บัตรที่ถูกต้อง ให้เหมาะสมกับงาน

Reserved Memory:

เป็นส่วน memory ที่ไว้เก็บ kill password สำหรับใช้ในการ ทำลาย tag  และ access password ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ โดยที่แต่ละ block จะมีขนาด 32 bits

EPC Memory:

เป็นช่องสำหรับเก็บ  EPC Code (Electronics product code ) หรือหมายเลขประจำสินค้า นั่นเอง โดยที่สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ มีความยาวข้อมูลอย่างน้อย  96 bits สำหรับ tab บางรุ่นอาจจะมีหน่วยความจำมากกว่า  96 bits สำหรับหน่วยความจำประเภทนี้สามารถประยุกต์ใช้งาน ที่ต้องการเก็บข้อมูลทั่วไปไม่เกิน 96 bits

 

TID Memory:

เป็นหน่วย memory ที่เก็บเลขรหัสของบัตร (unique tag ID number) ซึ่งทำการกำหนดมาจากโรงงาน โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

User Memory:

สำหรับการใช้งานที่ต้องการเก็บข้อมูลที่มากกกว่า EPC ก็สามารถใช้งานในส่วนของ memory ส่วนนี้ได้โดย  user memory ไม่ได้มีการกำหนดตายตัวว่ามีความจุข้อมูลเท่าไร ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต แต่โดยมากจะมากกว่า  EPC  อาจจะมีตั้งแต่  512 bits ไปจึงถึง 8KB